Dairenin Görevleri
20 Kasım 2020

19.06.2020 tarihli ve 2812 sayılı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge gereğince Sağlık Meslekleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

Madde 22 - (1)

a) Sağlık mesleklerini tanımlamak, standartlarını belirlemek, sağlık meslek mensuplarının görev analizlerini yapmak veya yaptırmak,
b) Sağlık alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıfların taleplerine yönelik görüş oluşturmak,
c) Yeni kurulan tabip odalarının kuruluşunu onaylamak, tabip odalarına üye tabiplerin üye listesinin güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
ç) Sağlık Meslekleri Kurulunun sekreterya işlemlerini yürütmek,
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.